جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان

جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی تطبیقی و بین الملل پسران تهران
?این جلسه در روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور با حضور اعضای انجمن و معاونین آموزشی، پرورشی ، پژوهشی و مشاوره با حضور مدیر محترم مجتمع آقای جیبا برگزار شد.
در این جلسه، آقای جیبا از برگزاری فعالیت های دانش آموز محور :▪️شورای فصلنامه ▪️شورای دانش آموزی ▪️جشنواره استعداد یابی هنر موسیقی دانش آموزان▪️جشنواره استعداد یابی ورزشی دانش آموزان و نقش این جلسات و ارایه پیشنهادات موثر دانش آموزان در برنامه ریزی سال تحصیلی جدید گزارش دادند.هم چنین گزارشی از برنامه ریزی مراسم بازگشایی مجتمع ، از طریق فعالیت های دانش آموزی و با مشارکت تیم آموزشی و اجرایی مدرسه ارائه شد.