انجمن مشاوره و روانشناسی

برگزاری اولین جلسه *انجمن مشاوره و روانشناسی* مجتمع تطبیقی و بین الملل پسران تهران

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

بخش هایی از اهداف انجمن

  • آشنایی دانش آموزان با مفاهیم مشاوره و روانشناسی
  • انتخاب دانش آموزان علاقه مند بعنوان دستیار مشاور بعد از گذراندن آموزش های لازم
  • شناخت بهتر خود و دیگران
  • تقویت روابط بین فردی با دوستان، اعضای خانواده،  دبیران و کارکنان مدرسه
  • ایجاد روحیه همدلی و توجه به دیگران
  • شناخت و کسب  توانمندی در کنترل و مدیریت احساسات

 *نکته مهم:*
دانش آموزانی که به علم روانشناسی و مشاوره علاقمند هستند می تواند به این گروه بپیوندد.
برای ثبت نام به آقای صادقی مراجعه کنید.