بودجه بندی و زمان آزمون پایه 7 ، 8 و 9 تطبیقی

قابل توجه اولیای گرامی پایه های 7و 8و 9 تطبیقی
طبق بخشنامه ارسالی از معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تمامی دانش آموزان این سه پایه باید در آزمون اجباری سنجش و دستاوردهای یادگیری و دروس هدف که در مورخ 11. 11. 1402 به صورت هماهنگ کشوری برگزار میشود شرکت نمایند.
لذا بودجه بندی و زمان آزمون حضورتان ارسال میگردد.
قابل ذکر است که این بودجه بندی  در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است
ضمنا اطلاع رسانی های بعدی حتما انجام خواهد شد.
با تشکر دفتر مجتمع تطبیقی پسران