مرکز استعدادیابی مجتمع تطبیقی و بین المل

مرکز استعدادیابی مجتمع تطبیقی و بین الملل بصورت رسمی از تاریخ سه شنبه 24 آبان ماه 1401 آغاز گردید و دانش آموز آرسام ضرابیها به فدراسیون تنیس معرفی گردید