تقویم جدید امتحانات نهایی پایه 10 و 11

با توجه به اطلاعیه آموزش و پرورش برنامه امتحانات جدید مطابق با برنامه زیر اجرا می شود و تمامی دانش آموزان بایستی مطابق این برنامه خود را آماده امتحانات نهایی کنند.


تاریخ انتشار: 1403/03/01