گردهمایی دبیران محترم درس تاریخ و جغرافی

جلسه گردهمایی دبیران محترم درس تاریخ و جغرافی با حضور جناب آقای رمضانی کارشناس مسئول متوسطه دوم