بازدید جناب آقای جیبا از کلاس درس عربی

بازدید جناب آقای جیبا مدیریت مجتمع  از کلاس درس عربی پایه هفتم دوره تطبیقی _ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹