انتخابات شورای دانش آموزی


انتخابات شورای دانش آموزی دوره تطبیقی مجتمع روز شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  برگزار شد.