شکیل اولین گروه اندیشه ورزان نوجوان

مرکز پژوهش و نوآوری  مجتمع آموزشی تطبیقی و بین‌الملل پسران تهران
تشکیل اولین گروه اندیشه ورزان نوجوان
اولین  جلسه این گروه با هدف برنامه ریزی و تصمیم سازی در جهت توسعه دانش و مهارت های دانش آموزان روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه برگزار شد.