اولین جلسه مشاوره: فرایند هدایت تحصیلی

مجتمع بین الملل و تطبیقی پسران اولین جلسه مشاوره را با موضوع آشنایی با فرایند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در تاریخ چهارشنبه 24 آبان در سالن اجتماعات مجتمع برگزار کرد.

در طی این جلسه با سخنرانی و ارائه مشاورین مجتمع بین الملل و تطبیقی پسران که با حضور گرم اولیای پایه های 8،7 و ۹ دوره تطبیقی برگزار شد فرم برسی انتخاب رشته ویژه اولیا تکمیل گردید.