بازدید مدیر مجتمع از کلاس های درس تطبیقی

بازدید جناب آقای جیبا مدیریت مجتمع آموزشی از کلاس درس شیمی پایه یازدهم و فیزیک پایه دهم دانش آموزان بخش تطبیقی مجتمع بین الملل پسران و مشاهده ارائه دانش آموز محسن حلیمی