نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان دوره تطبیقی به مناسبت روز دانش آموز