پروژه های دروس فرهنگ و هنر، تفکر وسبک زندگی، کاروفناوری و سواد رسانه ای

باسمه تعالی
به اطلاع دانش آموزان و اولیا محترم تطبیقی رسانده می شود، پروژه های دروس فرهنگ و هنر، تفکر وسبک زندگی، کاروفناوری و سواد رسانه ای پایه های 7/8/9/10 به شرح ذیل می باشد و دانش آموزان عزیز تا روز چهارشنبه 10خردادماه پروژه های خود را به دفتر مجتمع تطبیقی تحویل نمایند و بعد از این تاریخ پروژه ای اخذ نخواهد شد و نمره ان محاسبه نخواهد شد.
?پایه 7:
➖ هنر:
تحقیق موسیقی* تحقیق تئاتر( نمایش)  + 10 نمره امتحان خط تحریری

➖ تفکر:  پژوهش نوبت دوم

➖فناوری:
۱) گل و گیاه ۲) بازدید کارخانه الکتروژن ۳) فعالیت های کلاسی

?پایه 8:
➖ هنر:
تحقیق موسیقی* تحقیق تئاتر( نمایش)  + 10 نمره امتحان خط تحریری

➖ تفکر:  پژوهش نوبت دوم

➖فناوری:
۱) ماکت ۲) بازدید کارخانه الکتروژن ۳) پرورش حیوانات ۴)فعالیت های کلاسی( نامه اداری، چارت سازمانی، هزینه ماهیانه)

?پایه 9:
➖ هنر:
تحقیق موسیقی* تحقیق تئاتر( نمایش)  + 10 نمره امتحان خط تحریری

➖فناوری:
۱) پروژه عمران ۲) بازدید کارخانه الکتروژن ۳) پروژه خودرو

? پایه 10: تحقیق سواد رسانه ای