المپیاد زیست و سلول های بنیادی

مسـول باشگاه المپیاد مدرسه بینالملل و تطبیقی تهران: محمدامین یاراحمدی(مدال برنز کشوری المپیاد زیست 2023)

لینک دانلود


سلام بر المپیادی های عزیز. جمعه ساعت 1 تا 8 چهار زنگ کلاس دارید.
لینک زنگ یک و دو: https://meet.google.com/bxt-qgoj-nvu
لینک زنگ سه و چهار: ​https://meet.google.com/eon-vraq-zfs